top of page

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Nordic Change Advisors AB (”Nordic Change Advisors”, ”vi”, ”oss”) organisationsnummer 556619-6407, med registrerad adress LIDNERSGATAN 12 A LGH 1304 112 53 Stockholm 
Stockholms län , som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida primolete.com i syfte att få specialbeställningar och kontakta oss.

Nordic Change Advisors AB värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

 

Personuppgifter vi behandlar

Nordic Change Advisors AB behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på primolete.com.

  • E-postadress

  • Företag

  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

​​

Om du inte tillhandahåller Nordic Change Advisors AB din e-postadress och företagsnamn kommer Nordic Change Advisors AB inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

 

Legal grund och ändamål med behandlingen

Nordic Change Advisors AB kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

 

Dina personuppgifter behandlas av Nordic Change Advisors AB för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Nordic Change Advisors AB och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra Nordic Change Advisors AB och våra tjänster.

 

HUR Nordic Change Advisors AB delar DINA PERSONUPPGIFTER med andra

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer Nordic Change Advisors AB att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar Nordic Change Advisors AB att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

 

Hur länge Nordic Change Advisors AB behandlar dina personuppgifter

Nordic Change Advisors AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.


 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Nordic Change Advisors AB om de personuppgifter som Vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Nordic Change Advisors AB begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Nordic Change Advisors AB på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Nordic Change Advisors AB behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Nordic Change Advisors AB till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Nordic Change Advisors AB behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Nordic Change Advisors AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: Lars-Erik.jonsson@primolete.com eller Nordic Change Advisors AB, Address: LIDNERSGATAN 12 A LGH 1304 112 53 Stockholm Stockholms län.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

bottom of page